CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 133

Thông tư 133/2016/TT-BTC Chế độ kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ

THÔNG TƯ 10/2014/TT-BTC: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Theo Thông Tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài Chính: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được quy định như sau:

TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200

Thông tư 200/2014/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp

Quy định chung về chế độ kế toán theo thông tư 200

Thông tư 200/2014/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng đối với các Doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. 

Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài( Thông tư 200)

Thông tư 200/2014/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng đối với các Doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. 

Quy định về Kế toán tiền mặt( TK111) theo Thông tư 200

Thông tư 200/2014/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng đối với các Doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. 

Quy định về Kế toán tiền gửi ngân hàng( TK 112) theo Thông tư 200

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Kế toán tiền gửi ngân hàng được quy định như sau:

Quy định về Kế toán tiền đang chuyển( TK 113) theo Thông tư 200

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Kế toán tiền đang chuyển được quy định như sau:

Quy định về Kế toán các khoản Chứng khoán Kinh doanh( TK 121) theo Thông tư 200

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Kế toán các khoản Chứng khoán kinh doanh được quy định như sau:

Quy định về Kế toán các khoản Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn( TK 128) theo Thông tư 200

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Kế toán các khoản Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được quy định như sau:

Quy định về Kế toán Phải thu của Khách hàng( TK 131) theo Thông tư 200

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Kế toán các khoản Phải thu của khách hàng được quy định như sau:

Quy định về Thuế GTGT theo Thông tư 200

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Thuế GTGT được quy định như sau:

Kế toán các khoản phải thu, phải trả nội bộ

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Kế toán các khoản phải thu nội bộ và phải trả nội bộ được quy định như sau:

Kế toán các khoản phải thu, phải trả, phải nộp khác

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Kế toán các khoản phải thu khác, phải trả khác được quy định như sau:

Quy định về tạm ứng theo thông tư 200

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Kế toán các khoản tạm ứng được quy định như sau:

Nguyên tắc kế toán Hàng Tồn Kho( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho được quy định như sau:

Kế toán Hàng Tồn Kho (Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Kế toán hàng tồn kho (TK 152, 153, 155, 156) được quy định như sau:

Phương pháp vận dụng TK 154 trong CÔNG NGHIỆP( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Phương pháp vận dụng TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong công nghiệp được quy định như sau:

Phương pháp vận dụng TK 154 trong NÔNG NGHIỆP( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Phương pháp vận dụng TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong nông nghiệp được quy định như sau:

Phương pháp vận dụng TK 154 trong NGÀNH DỊCH VỤ( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Phương pháp vận dụng TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong NGÀNH DỊCH VỤ được quy định như sau:

Phương pháp vận dụng TK 154 trong NGÀNH XÂY DỰNG( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Phương pháp vận dụng TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong NGÀNH XÂY DỰNG được quy định như sau:

Cách hạch toán TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang ( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Cách hạch toán TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang được hướng dẫn cụ thể như sau:

Cách hạch toán TK 154 trong ngành NÔNG NGHIỆP ( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Cách hạch toán TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong NGÀNH NÔNG NGHIỆP được hướng dẫn cụ thể như sau:

Cách hạch toán TK 157 - Hàng gửi đi bán( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Cách hạch toán TK 157 - HÀNG GỬI ĐI BÁN được hướng dẫn cụ thể như sau:

Cách hạch toán TK 154 trong ngành XÂY DỰNG ( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Cách hạch toán TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong NGÀNH XÂY DỰNG được hướng dẫn cụ thể như sau: