3 ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

DNG Business- Trong bài viết này đưa ra 3 lưu ý quan trọng, trước khi bạn tiến thành thủ tục thành lập công ty cổ phần. 

1,Công ty cổ phần được hiểu như thế nào ?

2,Tại sao bạn nên chọn loại hinh doanh nghiệp này? ưu điểm của nó là gì?

3, Cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

Trước khi thành lập công ty cổ phần cần lưu ý 3 điều này

1, Công ty cổ phần được hiểu như thế nào ?

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp  nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó;

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

 • Cổ đông sở hữu cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế tối đa;

 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khỏan 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh Nghiệp;

 • Và công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

2,Tại sao bạn nên chọn loại hinh doanh nghiệp này? ưu điểm của nó là gì?

 • CTCP được phát hành chứng khóan để huy động vốn

 • CTCP có cấu trúc vốn đa dạng, phù hợp với yêu cầu phát triển cà yêu cầu quản lý của công ty;

 • Cổ đông CTCP  được thực hiện các quyền của củ sở hữu thông qua Đại hội đồng cổ đông;

 • Quy mô hoạt động của CTCP thường lớn với khả năng mở rộng kinh doanh thông qua huy động vốn.

3, Cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

 • Đại hội đồng cổ đông

 • Hội đồng quản trị

 • Giám đốc/ Tổng giám đốc

 • Ban kiểm soát

Nhưng vậy với 03 điều trên thì các bạn đã có một cái nhìn tổng quan về loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần.