Chính sách thuế đối với tiền lương

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<

1. Về thuế TNCN đối với tiền lương chủ Công ty TNHH MTV do một cá nhân làm chủ:

Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Thu nhập từ tiền lương, tiền công. Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
 
d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị DN, ban kiểm soát DN, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.”
 
2. Về thuế TNDN:
 
Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
 
Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau: Tiền lương, tiền công của chủ DN tư nhân, chủ công ty TNHH MTV; thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.
 
 Theo Tạp chí thuế