B

Liên hệ

Bananas
Bộ phận:
Scientific Name: Musa
Địa chỉ:
Image Credit: Enzik
Rights: Creative Commons Share Alike Unported 3.0
Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas_-_Morocco.jpg
Type: Herbaceous
Large Producers: India, China, Brasil

Các liên kết

Thông tin khác

Thông tin khác:

Bananas are a great source of potassium.