Công văn số 1763/TCT-KK của Tổng cục Thuế về xử lý và trả lời kiến nghị của người nộp thuế