Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019 - 2021

Ngày 27/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 876/QĐ-BTC về việc ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019 - 2021.

Thông tin Tour bắc Ninh ĐI Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm trọn niền vui!

Quyết định này gồm 3 điều, Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019 - 2021.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành gồm: Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mời tham khảo bài viết tour Đà Nẵng đi Cần Thơ tham quan khu du lịch Mỹ Khánh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2019.

>>>Xem thêm  Luật Doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; <<<