Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
 
Số ký hiệu 08/VBHN-BTC Ngày xác thực 14/04/2017
Loại văn bản Thông tư Đơn vị soạn thảo
Vụ Pháp chế
Lĩnh vực
Tài chính khác
Cơ quan hợp nhất Bộ Tài chính Người ký
 Trần Xuân Hà