Hưóng dẫn quản Iý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Hưóng dẫn chế độ quản Iý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
 
Số ký hiệu 19/VBHN-BTC Ngày xác thực 20/07/2017
Loại văn bản Thông tư Đơn vị soạn thảo
Vụ Pháp chế
Lĩnh vực  
Cơ quan hợp nhất Bộ Tài chính Người ký
 Trần Văn Hiếu