Kế hoạch của Bộ Tài Chính thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP

về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực Iượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Số ký hiệu 2356/QĐ-BTC Ngày ban hành 18/12/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 18/12/2018
Đơn vị soạn thảo
Vụ Ngân sách Nhà nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài chính
Người ký
 Đinh Tiến Dũng
Tình trạng hiệu lực Đang hiệu lực