Kiểm toán chỉ ra hàng loạt tồn tại ở Agribank

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước đối với niên độ ngân sách năm 2017, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank được nêu tên khá nhiều trong nội dung kết quả kiểm toán báo cáo tài chính các tổ chức tài chính ngân hàng.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG; 90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến ngân hàng<<< 

Báo cáo cho biết, tính đến cuối năm 2017, Agribank đạt được các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động, đảm bảo các chỉ tiêu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, khả năng thanh toán, giới hạn tín dụng cấp cho khách hàng, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn… theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng này cũng kinh doanh có lãi với lợi nhuận trước thuế đạt 4.528 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn đạt 7,2%.

Tuy nhiên, mặt khác, Agribank cũng được gọi tên trong danh sách đầu tư tài chính không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp. Theo kiểm toán, nhà băng này đã đầu tư 2.391 tỷ đồng vào 6 công ty con trong đó có tới 5/6 công ty con lỗ lũy kế, bao gồm Công ty ALC I lỗ 713 tỷ đồng, Công ty ALC II lỗ 12.464 tỷ đồng (đã xong thủ tục phá sản), Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam lỗ 469 tỷ đồng, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam lỗ 113 tỷ đồng, Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản lỗ 6,3 tỷ đồng.

Agribank chỉ nhận được 12 tỷ đồng cổ tức/lợi nhuận được chia cho năm 2017 và phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính bằng 30,37% giá trị đầu tư.

Ngoài ra, Agribank cũng đầu tư khác 47 tỷ đồng vào Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - đơn vị đã được Ngân hàng Nhà nước mua lại giá 0 đồng.

Không chỉ đầu tư thiếu hiệu quả, Agribank cũng hạch toán doanh thu, thu nhập, chi phí chưa phù hợp, chính xác khi hạch toán thừa lãi dự thu 136 tỷ đồng. Ngân hàng vẫn còn 9 lô đất diện tích 16.911 m2 chưa được sử dụng.

Cùng với đó, việc phân loại nợ chưa phù hợp, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chưa chính xác; còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay; hỗ trợ lãi suất sai quy định.

Kiểm toán Nhà nước đã phải điều chỉnh giảm dư nợ nhóm 1 là 1.254,5 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 2 là 703,6 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 3 là 55,4 tỷ đồng, giảm dư nợ nhóm 4 là 100,4 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 5 là 595,9 tỷ đồng; điều chỉnh tăng chi phí dự phòng cụ thể 341,5 tỷ đồng, giảm chi phí dự phòng chung 4,9 tỷ đồng.

Mặc dù là ngân hàng lớn, tuy nhiên Agribank vẫn còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay như thẩm định thiếu chặt chẽ, chứng từ giải ngân không đầy đủ, chưa giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay, định kỳ chưa đánh giá lại tài sản đảm bảo... Năm 2017, Agribank còn hỗ trợ lãi suất sai quy định số tiền 3,03 tỷ đồng.