DOANH NGHIỆP

Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Kế Hoạch Đầu Tư

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ(Nghị định 155/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014)

{tab title="MỤC LỤC" class="red"} 

{tab title="LIÊN HỆ" class="green" align="justify"}

  • CÔNG TY TNHH DNG
  • Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Hòa Xuân, Đà Nẵng
  • Điện thoại 0915.888.404 
  • Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HOTLINE: 0915.888.404

{/tabs}

1. Vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, tổ chức, quản lý doanh nghiệp

- Hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định.Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

- Không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

- Không lưu giữ các tài liệu và con dấu tại trụ sở chính theo quy định của pháp luật: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

- Kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

- Hành vi kinh doanh ngành, nghề không có trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

2. Vi phạm quy định về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

- Hành vi kê khai không trung thực, không chính xác trong trường hợp thành lập, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, giải thể, tạm ngừng kinh doanh: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng;

3. Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Hành vi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp không đúng thời hạn quy định: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng;

- Hành vi không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

4. Vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp

- Kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp: Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

- Không góp đúng hạn số vốn đã đăng ký: 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

- Hành vi không góp đủ số vốn như đã đăng ký: 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

- Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế: Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

- Kinh doanh dưới danh nghĩa doanh nghiệp khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã giải thể: Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

5. Vi phạm quy định về đăng ký người thành lập doanh nghiệp

- Hành vi đăng ký chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên góp vốn, thành viên hợp danh, cổ đông sáng lập là cá nhân, tổ chức theo quy định pháp luật không được quyền thành lập doanh nghiệp: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

6. Vi phạm quy định về việc thuê Giám đốc doanh nghiệp tư nhân

- Thuê người khác làm Giám đốc doanh nghiệp tư nhân nhưng không đăng ký: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

7. Vi phạm quy định về đăng ký thay đổi thành viên

- Không đăng ký thay đổi thành viên trong thời hạn quy định: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

8. Vi phạm quy định về việc thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh

- Tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi có yêu cầu tạm dừng của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

- Không đăng ký thay đổi tên của doanh nghiệp theo yêu cầu của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đối với trường hợp doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền bảo hộ sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

9. Vi phạm quy định về chế độ báo cáo

- Cho thuê doanh nghiệp tư nhân nhưng không báo cáo bằng văn bản kèm theo hợp đồng cho thuê có công chứng đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

- Không nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn theo quy định: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

10. Vi phạm quy định về việc thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

- Không thông báo bằng văn bản trong thời hạn quy định về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh theo quy định của pháp luật: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

- Không thông báo bằng văn bản trong thời hạn quy định về việc thay đổi loại tài sản góp vốn của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

- Không thông báo việc góp vốn cổ phần trong thời hạn quy định kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

- Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn về việc bán doanh nghiệp tư nhân: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

- Không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn thông báo chỉ định hoặc thay thế người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

- Không thông báo kết quả tiến độ góp vốn bằng văn bản trong thời hạn quy định sau mỗi đợt góp vốn theo cam kết: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

11. Vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không thường trú tại Việt Nam: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vắng mặt tại Việt Nam trên 30 ngày mà không ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

12. Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp

- Không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định, kể từ ngày kết thúc năm tài chính mà không được Phòng kinh doanh cấp tỉnh gia hạn: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

- Bổ nhiệm người không được quyền quản lý doanh nghiệp giữ các chức danh quản lý: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

- Bổ nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty cổ phần không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

- Không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên công ty theo quy định: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

- Không lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông theo quy định: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

13. Vi phạm quy định về Ban kiểm soát

- Tổ chức Ban kiểm soát không đúng hoặc không đầy đủ thành phần theo quy định của pháp luật: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

- Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên nhưng không thành lập Ban kiểm soát: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

- Công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có một cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% cổ phần của công ty nhưng không thành lập Ban kiểm soát: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

14. Vi phạm quy định về giải thể doanh nghiệp

- Không tiến hành thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp bị giải thể theo quy định của pháp luật: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

{tab title="ĐÀ NẴNG" class="blue" align="justify"}

CÔNG TY TNHH DNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Hòa Xuân, Đà Nẵng

Điện thoại 0915.888.404

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HOTLINE: 0915.888.404

{tab title="SÀI GÒN" class="red"}

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1

Điện thoại: 02822446739

Mobile: 0889.888.404

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HOTLINE: 0915.888.404

{tab title="HÀ NỘI" class="green"}

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa

Điện thoại: 02422612929

Mobile: 0899.888.404

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HOTLINE: 0915.888.404

{/tabs}

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.707404
Mobile: 0915.888.404
Website: danangnet.vn

SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1
Điện thoại: 02822446739
Mobile: 0833.888.404
Website: hcm.com.vn

HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa
Điện thoại: 02422612929
Mobile: 0899.888.404
Website: www.hno.vn

 

GỌI NGAY

0915.888.404