Nên Thành Lập Công Ty TNHH Hay Công Ty Cổ Phần?

Nên Thành lập Công ty TNHH hay Công ty Cổ phần?-Sự phát triển của kinh tế – xã hội kéo theo nhu cầu thành lập công ty để kinh doanh ngày càng lớn.

Nhiều cá nhân, tổ chức trong quá trình lựa chọn mô hình hợp tác còn băn khoăn nên thành lập Công ty cổ phần hay công ty TNHH.

Vậy điểm khác nhau giữa hai loại hình này là như nào?

Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH?

Bài viết dưới đây sẽ phân tích sự khác nhau giữa Công ty Cổ phần và TNHH dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn 1 loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất với bạn.

 Xem thêm>>

Chi phí thành lập Công ty trọn gói tại DNG Business

Thủ tục thành lập Công ty Cổ phần tại Đà Nẵng (Mới nhất năm 2019)

Thủ tục thành lập Công ty TNHH Hai thành viên tại Đà Nẵng (Mới nhất năm 2019)

Thủ tục thành lập Công ty TNHH Một thành viên tại Đà Nẵng

Thủ tục thành lập Công ty tại Đà Nẵng

I.SỰ GIỐNG NHAU GIỮA CÔNG TY TNHH VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN

Tất cả thành viên hay cổ đông trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Công ty TNHH và Cổ phần đều có tư cách pháp nhân theo quy định của luật doanh nghiệp. Đồng thời, có trách nhiệm đóng thuế, trách nhiệm với người lao động.

II.SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÔNG TY TNHH VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN

1.  Số lượng thành viên:

  • Công ty TNHH: bao gồm công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50 thành viên.
  • Công ty cổ phần: Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

2.  Vốn điều lệ

  • Công ty TNHH: Vốn điều lệ được chia theo tỷ lệ phần trăm vốn góp của thành viên.
  • Công ty cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

3.  Khả năng huy động vốn

  • Công ty TNHH: không được quyền phát hành cổ phần. Công ty tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.
  • Công ty cổ phần: có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

4.  Chuyển nhượng vốn:

  • Công ty TNHH: Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên công ty nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết. Khi chuyển nhượng vốn cổ đông của công ty TNHH không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.
  • Công ty cổ phần: Các cổ đông được tự do chuyển nhượng. Nhưng quyền chuyển nhượng của cổ đông bị hạn chế trong 3 năm kể từ ngày công ty thành lập, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Khi chuyển nhượng vốn cổ đông của công ty cổ phần phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

5.  Cơ cấu tổ chức

  • Công ty TNHH: Có thể tổ chức dưới hình thức công ty TNHH 1 thành viên hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
  • Công ty cổ phần: Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

III.ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH VÀ CỔ PHẦN

Hiện nay, ở nước ta loại hình doanh nghiệp này vẫn là sự lựa chọn tối ưu nhất đối với những doanh nghiệp mới thành lập. Trong loại hình lại chia ra làm 2 loại dựa theo số lượng người chủ sở hữu là công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

– Đối với Công ty TNHH một thành viên:

Ưu điểm:

  + Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

  + Có tư cách pháp nhân.

  + Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản (chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đưa vào kinh doanh).

  + Trong suốt thời gian hoạt động không được giảm vốn điều lệ.

Nhược điểm:

  + Khó khăn trong việc huy động vốn. Công ty TNHH một thành viên khi muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ bằng cách chuyển nhượng vốn góp cho người khác hoặc tiếp nhận phần vốn của thành viên mới thì phải chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

  + Công ty TNHH nói chung không được phát hành cổ phiếu.

– Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Ưu điểm:

  + Doanh nghiệp có nhiều thành viên nhưng làm chủ sở hữu không được quá 50 thành viên theo quy định của pháp luật, thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

  + Việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên trong công ty được luật pháp quy định khá chặt chẽ nên nhà quản lý dễ dàng kiểm soát được phần vốn góp của các thành viên, hạn chế được sự gia nhập của người lạ vào công ty.

  + Có tư cách pháp nhân kể từ khi nhận giấy đăng kí kinh doanh.

Nhược điểm:

  + Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không có quyền phát hành trái phiếu.

  + Đối với một  số trường hợp, do việc các thành viên chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm theo phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp nên khiến cho nhiều đối tác và khách hàng không thực sự muốn hợp tác vì sợ rủi ro có thể xảy ra mà họ phải chịu.

Xem thêm>> Thủ tục thành lập Công ty TNHH Hai thành viên tại Đà Nẵng (Mới nhất năm 2019)

– Đối với Công ty Cổ phần:

Loại hình công ty này thường được lựa chọn khi có nhiều người góp vốn. Đối với công ty cổ phần, vốn điều lệ công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Cổ đông là người sở hữu cổ phần trong công ty. Khác với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì số lượng cổ đông của công ty cổ phần tối thiểu là 3 và không hạn chế số lương tối đa. Công ty cổ phần có một số ưu nhược điểm như sau:

 Ưu điểm:

+ Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao;

Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao, linh hoạt dễ dàng hơn nhờ thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần;

+  Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.

+ Không hạn chế số lượng thành viên tham gia vào thành lập và góp vốn vào công ty giúp cho công ty cổ phần dễ dàng mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh của mình mà không bị giới hạn như các loại hình doanh nghiệp khác cả về yếu tố vốn và nguồn nhân lực.

+ Việc quản lý điều hành công ty thông qua hội đồng quản trị công ty, các quyết định được đưa ra trên cơ sở biểu quyết theo tỉ nhất định theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty đối với từng vấn đề cụ thể, do đó đảm bảo sự khách quan, công bằng và hạn chế được rủi ro mang ý chí chủ quan của một cá nhân như ở loại hình công ty TNHH một thành viên hoặc DNTN.

Nhược điểm:

+ Do số lượng thành viên không hạn chế nên dễ có sự phân hóa giữa các nhóm đối kháng nhau về mặt lợi ích nên việc quản lý, điều hành cty sẽ phức tạp.

+ Việc quyết định các vấn đề quan trọng dựa trên tỉ lệ phiếu bầu trong cuộc họp HĐQT của công ty, nhiều lúc sẽ làm mất thời gian do phải triệu tập cuộc họp theo đúng thể thức luật định, dẫn đến trường hợp có những vấn đề cần giải quyết ngay nhưng không thể đưa ra được quyết định kịp thời do đó gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Bên trên là sự so sánh giữa công ty TNHH và Cổ phần. Về mặt kinh doanh, Công ty Cổ phần giúp khách hàng có cảm giác lớn hơn công ty TNHH. Tuy nhiên nếu bạn là 1 doanh nghiệp nhỏ, ít cổ đông, ít vốn, ít khách hàng...thì với tất cả kinh nghiệm của mình DNG Business khuyên bạn nên thành lập công ty TNHH để được đơn giản các thủ tục pháp lý, thủ tục thuế.. trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về các loại hình doanh nghiệp nhằm đưa ra lựa chọn tốt nhất khi thành lập Công ty. Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Thành lập Công ty.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.