Ngành thuế hoàn thành 51,2% dự toán thu NSNN

Báo cáo tại buổi họp giao ban quý II của Tổng cục Thuế diễn ra sáng 5/7 cho biết, trong tháng 6, tổng số thu NSNN do ngành thuế thực hiện ước đạt 85.500 tỷ đồng, bằng 7,3% dự toán. Để biết thêm thông tin chi tiết về buổi họp này, DNG Business sẽ cung cáp cho các bạn 1 số thông tin đang chú ý như sau

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<

Cho đến nay, tổng thu NSNN do ngành thuế thực hiện được là 597.786 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Báo cáo tại buổi họp giao ban quý II của Tổng cục Thuế diễn ra sáng 5/7 cho biết, trong tháng 6, tổng số thu NSNN do ngành thuế thực hiện ước đạt 85.500 tỷ đồng, bằng 7,3% dự toán. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã huy động được 597.786 tỷ đồng, đạt 51,2% dự toán pháp lệnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 30.350 tỷ đồng, khoảng 68% dự toán; thu nội địa ước đạt 567.437 tỷ đồng, khoảng 50,5% dự toán, tăng khoảng 13,2% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận còn lại và chênh lệch thu chỉ của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 462.564 tỷ đồng, bằng 48,9% dự toán, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thuế, nếu so với dự toán, có 10/18 khoản thu, sắc thuế đạt trên 51%, trong đó thuế TNCN ước đạt 53,7%; lệ phí trước bạ 54,3%; thu từ xổ số  67,6%; tiền thuê đất 67,3%; tiền sử dụng đất 63%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản, tài nguyên nước 109,8%; chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước đạt 187%... Còn nếu so với cùng kỳ thì hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng, trong đó: thu từ khu vực sản xuất kinh doanh (DNNN, DN có vốn ĐTNN, CTN-NQD) tăng 13,5%; thuế TNCN tăng 17,1%; lệ phí trước bạ tăng 23%; thu từ xổ số tăng 11,6%, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước tăng 19,5%, thu cổ tức, lợi nhuận còn lại tăng 67,6%... Với kết quả này, số thu ngân sách trung ương lũy kế 6 tháng năm 2019 ước đạt 272.000 tỷ đồng, bằng 48% dự toán, tăng 19,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 325.786 tỷ đồng, bằng 54,2% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ.

Để đạt được kết quả này, trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách theo đúng tinh thần Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với yêu cầu các Cục Thuế giao nhiệm vụ phấn đấu thu năm 2019 cho các phòng, các chi cục thuế làm cơ sở để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ đầu năm,

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo tiếp tục nâng cấp hệ thống Quản lý thuế tập trung (TMS) đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế; tiếp tục nâng cấp cổng thông tin điện tử để cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế và triển khai giám sát hoàn thuế tự động. Đáng chú ý, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra và thu hồi nợ thuế. Theo đó, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 35.344 cuộc thanh tra, kiểm tra tại DN, đạt 40,56% kế hoạch, đồng thời kiểm tra được 185.842 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 20.545,72 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ 2018, trong đó đã nộp vào ngân sách 3.299,75 tỷ đồng đạt 58% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Cũng bằng các biện pháp rà soát, quản lý chặt chẽ, quyết liệt đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, tính đến thời điểm 30/6/2019, toàn ngành đã thu được 16.381 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 42,3% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục tăng tốc triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thuế; tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành tháo gỡ khó khăn, giải tỏa ách tắc để khai thác tăng thu, nuôi dưỡng nguồn thu, tăng cường hiệu quả chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế.

Toàn hệ thống phải tập trung nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo một cách chủ động và tích cực hơn; thường xuyên theo dõi, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối với người nộp thuế; tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt là tiến độ triển khai và mở rộng khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực và  hoàn thuế điện tử, tạo môi trường pháp lý và các điều kiện thuận lợi để DN, người dân thực hiện tốt pháp luật thuế.

 Theo Tạp chí thuế