Nghị định số 86/2013/NĐ-CP về kinh đoanh trò chơi điện tử

Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh đoanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho ngưòi nước ngoài
 
Số ký hiệu 22/VBHN-BTC Ngày xác thực 13/09/2017
Loại văn bản Thông tư Đơn vị soạn thảo
Vụ Pháp chế
Lĩnh vực  
Cơ quan hợp nhất Bộ Tài chính Người ký
 Trần Văn Hiếu