Phụ lục bảng kê khai hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế TTDB

extra_toc

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<

Thuế TTDB vẫn còn là loại thuế suất xa lạ đối với đa số các doanh nghiệp. Vậy để kê khai hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế TTDB  thì phải làm thế nào?  Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về vấn đề này.

1. Tại mục I “Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu mua vào”, NNT khai như sau:
1.1 Chỉ tiêu ở các cột: Cột (2); cột (3); cột (4); cột (5); cột (6); cột (7):
Căn cứ vào hoá đơn chứng từ hoặc biên lai nộp thuế TTĐB, NNT khai ký hiệu, số hiệu; ngày tháng năm phát hành, tên nguyên liệu mua đã nộp thuế TTĐB, số lượng đơn vị nguyên liệu mua vào và số thuế TTĐB đã nộp vào các cột tương ứng: (2); (3); (4); (5); (6); và cột (7). Trường hợp có nhiều loại nguyên liệu mua vào đã nộp thuế TTĐB thì theo dõi riêng đối với từng loại nguyên liệu.
1.2. Chỉ tiêu “Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu mua vào”: Cột (8)
Thuế TTĐB/1đvị NL mua vào (8)= Thuế TTĐB đã nộp(7) / Số lượng đơn vị NL mua vào (6)
1.3. Chỉ tiêu “Số thuế TTĐB đã khấu trừ các kỳ trước”: Cột (9)
“Số thuế TTĐB đã khấu trừ các kỳ trước”: là luỹ kế số thuế TTĐB đã khấu trừ các kỳ trước của nguyên liệu mua vào đã nộp thuế TTĐB nhưng đến kỳ này chưa khấu trừ hết.
1.4. Chỉ tiêu “Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ đến kỳ này”: Cột (10)
Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ đến kỳ này (10)= Thuế TTĐB đã nộp (7)-Số thuế TTĐB đã khấu trừ các kỳ trước (9).
2. Tại mục II “Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ”, NNT khai như sau:
2.1. Chỉ tiêu tại cột (2) và cột (3)
Căn cứ vào hoá đơn bán hàng NNT khai vào tên mặt hàng tiêu thụ trong kỳ có sử dụng nguyên liệu mua vào đã nộp thuế và số lượng tương ứng vào các cột (2) và cột (3).
2.2. Chỉ tiêu “Tên nguyên liệu chịu thuế TTĐB đầu vào”: Cột (4)
Số liệu ghi vào cột này ghi như chỉ tiêu (5) của mục I bảng kê này.
2.3 Chỉ tiêu “Lượng nguyên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm tiêu thụ”: Cột (5)
Căn cứ vào định mức tiêu hao nguyên liệu cho 1 đơn vị sản phẩm tiêu thụ để NNT khai vào chỉ tiêu này của bảng kê
Doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan thuế về các định mức tiêu hao nguyên liệu để sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB có khấu trừ thuế TTĐB của nguyên liệu mua vào đã nộp thuế TTĐB.
2.4. Chỉ tiêu “Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu đầu vào”: Cột (6)
Số liệu ghi vào cột này lấy từ chỉ tiêu (8) của mục I bảng kê này.
2.5. Chỉ tiêu “Tổng thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ” kỳ này: Cột (7)
Số liệu ở cột (7) = Số liệu cột (3) x Số liệu cột (5) x Số liệu cột (6)

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG
DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. 
Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này theo dõi website: https://danangnet.vn/ hoặc liên hệ số điện thoại: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAM, DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG