Quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia

Quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia

Số ký hiệu 03/VBHN-BTC Ngày xác thực 20/02/2017
Loại văn bản Nghị định Đơn vị soạn thảo
Vụ Pháp chế
Lĩnh vực
Tài chính khác
Cơ quan hợp nhất Bộ Tài chính Người ký
 Nguyễn Hữu Chí