QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN

Quyền hạn người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp.

Là người đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm>>

Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Như vậy, công ty cổ phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Các nội dung cụ thể về số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty được thể hiện trong điều lệ công ty.

Ngoài ra, Khoản 2 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Từ các quy định trên, nếu điều lệ không có quy định khác thì chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty, nếu có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Khi đó, theo Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

-  Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

-  Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

-  Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;

-  Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

-  Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;

-  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, có các quyền và nghĩa vụ theo Điều 157 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

-  Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

-  Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

-  Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

-  Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

-  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

-  Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

-  Tuyển dụng lao động;

-  Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

-  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Như vậy, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ cụ thể của những người đại diện theo pháp luật tuân thủ theo các quy định được viện dẫn ở trên và trong Điều lệ công ty.

Do đó, trách nhiệm và quyền hạn của những người đại diện theo pháp luật là khác nhau, tương ứng với chức danh quản lý và quy định trong Điều lệ công ty.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến Doanh nghiệp. Hãy liên hệ DNG Business qua hotline 02363707404 hoặc 0915888404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Doanh nghiệp.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.