Quyền và Nghĩa vụ của Giám đốc Công ty là gì?

Quyền và Nghĩa vụ của Giám đốc Công ty là gì? – Liệu giữ chức vụ Giám đốc có những quyền gì mà các chức danh trong công ty không có. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin cho Quý Khách hàng về vấn đề này.

Xem thêm>>

Chi phí thành lập Công ty trọn gói tại DNG Business

Thủ tục thành lập Công ty Cổ phần tại Đà Nẵng (Mới nhất năm 2019)

Thủ tục thành lập Công ty TNHH Hai thành viên tại Đà Nẵng (Mới nhất năm 2019)

Thủ tục thành lập Công ty TNHH Một thành viên tại Đà Nẵng

Thủ tục thành lập Công ty tại Đà Nẵng

I.  GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC LÀ AI?

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

II.  ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN LÀM GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

Để trở thành Giám đốc, những cá nhân này cần những điều kiện sau:

-   Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc cái đối tượng không được quản lý doanh nghiệp như cán bộ, công chức, sĩ quan…

-   Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.

-   Giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó (đối với công ty con có vốn góp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ).

III.    QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

-    Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

-   Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

-   Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

-   Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

-   Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

-   Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

-   Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

-   Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

-   Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

-   Tuyển dụng lao động;

-   Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo nghị quyết của Hội đồng thành viên.

Lưu ý: Trường hợp Giám đốc công ty kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên thì có những quyền và nghĩa vụ sau đây:

-    Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

-   Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

-   Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

-   Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

-   Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC  

Trách nhiệm của Giám đốc, Tổng giám đốc được quy định tại Điều 71 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

-   Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;

-   Trung thành với lợi ích của công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

 Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối;

-   Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Ngoài ra Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi công ty không có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.

Như vậy, trên đây là giới hạn quyền vụ của người quản lý doanh nghiệp. Khi Giám đốc vi phạm một trong những quy định trên thì các thành viên trong công ty có thể nhân danh mình hoặc công ty khởi kiện Giám đốc để đảm bảo lấy lại và bảo toàn được những lợi ích của công ty.

Trên đây là bài tìm hiểu hướng dẫn Quý Khách hàng về quyền hạn và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng Giám đốc. Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về các loại hình doanh nghiệp nhằm đưa ra lựa chọn tốt nhất khi thành lập Công ty. Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Thành lập Công ty.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.