Sáp Nhập Công Ty TNHH Vào Công Ty Cổ Phần Tại Đà Nẵng

Với sự phát triển kinh tế như hiện nay, việc sáp nhập công ty khá phổ biến, chúng tôi sẽ tư vấn những danh nghiệp ở trong và ngoài Đà Nẵng đang có nhu cầu Sáp nhập công ty TNHH 2 thành viên trở lên vào công ty cổ phần tại Đà Nẵng, để giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc Sáp nhập công ty.

DNG Business hướng dẫn quý doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và các bước để thực hiện Sáp Nhập Công Ty TNHH Vào Công Ty Cổ Phần Tại Đà Nẵng như sau:

Sáp Nhập Công Ty TNHH Vào Công Ty Cổ Phần Tại Đà Nẵng

Khoản 1 Điều 195 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Do đó, trong trường hợp cần sáp nhập công ty TNHH vào công ty cổ phần thì không cần phải trải qua bước chuyển loại hình doanh nghiệp công ty TNHH thành công ty cổ phần trước khi thực hiện thủ tục sáp nhập như quy định của Luật doanh nghiệp 2005 nữa.

ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP

Pháp luật không cấm việc sáp nhập công ty cổ phần với công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Chỉ cần đáp ứng đủ 2 điều kiện  dưới đây thì có thể tiếng hành sáp nhập công ty.
Tại khoản 3, Điều 195 của Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định điều kiện sáp nhập công ty:
+ Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.
+ Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.
Như vậy, pháp luật không cấm việc sáp nhập công ty cổ phần với công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Chỉ cần đáp ứng đủ 2 điều kiện nêu trên thì có thể tiếng hành sáp nhập công ty.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Sáp Nhập Công Ty TNHH Vào Công Ty Cổ Phần Tại Đà Nẵng

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập thực hiện theo các quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp 2014 và phải kèm theo bản sao các giấy tờ sau đây:

  • Hợp đồng sáp nhập
  • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;
  • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập.
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị sáp nhập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty nhận sáp nhập.

TRÌNH TỰ SÁP NHẬP

Bước 1: Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.
Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.
Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua;
Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

Hồ sơ và Thủ tục Sáp nhập công ty TNHH 2 thành viên trở lên vào công ty cổ phần tại Đà Nẵng thường mất nhiều thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn các doanh nghiệp mới gặp lần đầu.

DNG Bussiness - luôn luôn sãn sàng để tư vấn và giúp hồ trợ cho doanh nghiệp về thủ tục cũng như quy trình làm việc tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

Chúc quý doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.