Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp

Các vấn đề về thuế hiện nay đang được doanh nghiệp vô cùng chú trọng và quan tâm, đặc biệt là thông tin thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp . Hiểu được điều đó, DNG Business sẽ cung cấp một số thông tin cụ thể liên quan đến vấn đề này.

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<

 
 
Đối với DN: Hồ sơ của DN để làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trước khi DN làm thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:
 
a) Trường hợp DN tự giải thể, hồ sơ gồm:
 
- Quyết định giải thể;
 
- Biên bản họp;
 
- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu DN có hoạt động xuất nhập khẩu.
 
b) Trường hợp giải thể trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc theo quyết định của tòa án, hồ sơ gồm:
 
- Quyết định giải thể;
 
- Bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc quyết định của tòa án có hiệu lực;
 
- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu DN có hoạt động xuất nhập khẩu.”
 
Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì:
 
- Trường hợp DN trong quá trình sản xuất kinh doanh có phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, thì hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể DN phải có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan;
 
- Trường hợp DN trong quá trình sản xuất kinh doanh không có phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, thì hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể DN không phải có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan.

 Trích Thông tư số 95/2016/TT-BTC