Thủ Tục Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh Đối Với CTCP

Hồ sơ và thủ tục thành lập công ty, thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện và thay đổi đăng ký kinh doanh thường mất thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn doanh nghiệp. 

Bài viết này, DNG Business hướng dẫn quý doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và các Thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh là một trong những phần bắt buộc phải có khi công ty cổ phần thực hiện đăng ký doanh nghiệp. Mặc dù trên gấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần không ghi nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty nhưng ngành nghề kinh doanh của công ty lại được ghi nhận công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Thủ Tục Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh Đối Với CTCP tại Đà Nẵng

Do đó, khi công ty cổ phần muốn thực hiện một hoặc một số ngành, nghề kinh doanh khác ngoài các ngành nghề kinh doanh đã được đăng ký thì công ty không phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014

Thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần Đà Nẵng

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp .
  • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh .
  • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh .
  • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ .

Thủ Tục Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh Đối Với CTCP tại Đà Nẵng

Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ

Thời gian làm việc

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Kết quả nhần được

– Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp , Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới (nếu có) nếu hồ sơ hợp lệ;
– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ
Lưu ý, bạn phải thực hiện thủ tục thông báo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi về ngành nghề kinh doanh. Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, nếu công ty bạn có nhu cầu thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty bạn.

Lưu ý :
• Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.
• Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp), hồ sơ phải sử dụng giấy khổ A4;
• Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa có những thông tin trên .
• Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong trường hợp có sai khác

Căn cứ luật:

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

Hồ sơ và Thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần tại Đà Nẵng thường mất nhiều thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn các doanh nghiệp mới gặp lần đầu.

DNG Bussiness - luôn luôn sãn sàng để tư vấn và giúp hồ trợ cho doanh nghiệp về thủ tục cũng như quy trình làm việc tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.