Thủ Tục Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh Với Công Ty TNHH

Hồ sơ và thủ tục thành lập công ty, thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện và thay đổi đăng ký kinh doanh thường mất thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn doanh nghiệp. 

Bài viết này, DNG Business hướng dẫn quý doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và các Thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH tại Đà Nẵng

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp được kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Trong qúa trình thực hiện hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của mình.

Thủ Tục Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh Với Công Ty TNHH

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi ngành nghề đăng ký kinh doanh nữa mà tất cả ngành nghề đăng ký kinh doanh được thể hiện trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Mặc dù vậy, các doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh khi có sự bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Để giúp doanh nghiệp hiểu được về thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh, tránh các rủi ro pháp lý, mọi người cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Thủ tục hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Đà Nẵng gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp .

2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành kinh doanh .

3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành kinh doanh

4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

5. Bìa hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Thời gian làm việc: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Kết quả nhận được :
– Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ,

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới (nếu có) nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Căn cứ luật:

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

Hồ sơ và Thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Đà Nẵng thường mất nhiều thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn các doanh nghiệp mới gặp lần đầu. DNG Bussiness - luôn luôn sãn sàng để tư vấn và giúp hồ trợ cho doanh nghiệp về thủ tục cũng như quy trình làm việc tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

DNG BUSINESS chúc quý doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.