Thủ Tục Thay Đổi Người Đại Diện Công Ty TNHH Hai Thành Viên

Hồ sơ và thủ tục thành lập công ty, thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện và thay đổi đăng ký kinh doanh thường mất thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn doanh nghiệp. 

Bài viết này, DNG Business hướng dẫn quý doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và các Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Đà Nẵng

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty Tnhh Hai Thành Viên Trở Lên Tại Đà Nẵng

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Đà Nẵng có thể là thành viên góp vốn của công ty hoặc doanh nghiệp thuê một người khác không cần góp vốn để làm đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Đà Nẵng  gồm 2 chức danh đó là :

  • Giám đốc/ Tổng giám đốc;
  • Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Thủ tục hồ sơ đăng ký thay đổi gồm:

1- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty do Chủ tịch hội đồng thành viên ký.

(Nếu Chủ tịch Hội đồng thành viên bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty.

Nếu đồng thời thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được bầu)

2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hội đồng thành viên do Chủ tịch hội đồng thành viên ký. Trong quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên.

3- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hội đồng thành viên có chữ ký của các thành viên dự họpBiên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên.

4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật:

– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu nếu Cá nhân có quốc tịch Việt Nam.
–  Hộ chiếu; Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; Giấy phép lao động (trường hợp người đại diện pháp luật không phải là thành viên công ty) nếu Cá nhân có quốc tịch nước ngoài:

5- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

8- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ theo quy định pháp luật.

Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ

Thời gian làm việc

 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Nơi nộp thủ tục hồ sơ đăng ký

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Đà Nẵng.

Kết quả nhân được

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Căn cứ pháp luật liên quan

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Hồ sơ và Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Đà Nẵng thường mất nhiều thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn các doanh nghiệp mới gặp lần đầu.

DNG Bussiness - luôn luôn sãn sàng để tư vấn và giúp hồ trợ cho doanh nghiệp về thủ tục cũng như quy trình làm việc tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

Chúc quý doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình