THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG

extra_toc

Thủ tục Giải thể Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng - Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động dựa theo quyết định của chính doanh nghiệp đó, hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

DNG Business xin chia sẻ trình tự thủ tục giải thể Văn phòng đại diện được thực hiện thông qua những việc làm và những bước sau:

I.   ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ

Đối với việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, pháp luật không quy định về điều kiện chấm dứt, bởi các khoản nợ của Văn phòng đại diện do doanh nghiệp chịu và cũng không đặt ra vấn đề đảm bảo thanh toán hết bởi chủ thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ vẫn tồn tại. Việc thực hiện nghĩa vụ tài sản, thanh toán các khoản nợ không phải là điều kiện bắt buộc của chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện.

II.  TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Thủ tục giải thể Văn phòng đại diện thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:   Làm công văn xác nhận tại cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế. 

Bước 2:  Thực hiện thủ tục giải thể Văn phòng đại diện tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện.

Bước 3:  Làm thủ tục hủy dấu của Văn phòng đại diện (nếu có);

Cơ quan thực hiện: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở.

III. THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1.  Thủ tục tiến hành đóng cửa mã số thuế

a. Hồ sơ đóng mã số thuế Văn phòng đại diện:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện;
 • Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Biên bản họp Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về việc giải thể Văn phòng đại diện công ty
 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT theo thông tư 95/2016/TT-BTC
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.

Lưu ý: Ngoài các giấy tờ trên, một số chi cục thuế yêu cầu doanh nghiệp viết công văn yêu cầu xác nhận đơn vị không nợ thuế thì mới làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho doanh nghiệp (trường hợp này doanh nghiệp nhận thêm một văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để nộp bên phòng đăng ký kinh doanh

b. Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế cấp quận, huyện

c. Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 5 – 10 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình báo cáo nộp tờ khai, đóng thuế của Văn phòng đại diện doanh nghiệp để tiến hành thủ tục khóa mã số thuế Văn phòng đại diện.

2. Thủ tục trả con dấu

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. 

a. Hồ sơ gồm:

 • Quyết định giải thể; Biên bản họp giải thể về việc giải thể Văn phòng đại diện công ty (nếu có) (bản gốc)
 • Công văn trả dấu của Văn phòng đại diện bị giải thể;
 • Con dấu đã cấp;
 • Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu (bản gốc);
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo chốt thuế của doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);
 • Giấy giới thiệu;
 • Chứng minh nhân dân của người được giới thiệu (bản sao)

b. Cơ quan giải quyết:  Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tỉnh/thành phố nơi được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

c. Thời gian giải quyết: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tỉnh/thành phố nơi bạn được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu sẽ cấp Giấy chứng nhận đã thu hồi mẫu dấu và tiến hành hủy con dấu. Lưu ý: Khi đi nhận kết quả, cần nộp lại con dấu của Công ty.

3.  Thủ tục giải thể đăng ký kinh doanh

   a.  Hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện bao gồm:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện;
 • Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của Văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện;
 • Con dấu của Văn phòng đại diện (nếu có).
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động (trường hợp Văn phòng đại diện trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của Văn phòng đại diện (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc Văn phòng đại diện được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

b. Trình tự thực hiện:

 • Khi chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt Văn phòng đại diện.
 • Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

c.  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).                                         

d. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của Văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện.

 

Sau khi thực hiện 3 công việc trên, Văn phòng đại diện sẽ được chính thức giải thể và làm thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

 Lưu ý:

 • Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc Văn phòng đại diện bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ Văn phòng đại diện.
 • Công ty có Văn phòng đại diện bị giải thể phải chịu tránh nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán những khoản nợ theo quy định của pháp luật.

IV.   KẾT QUẢ KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI DNG BUSINESS

Sau khi sử dụng dịch vụ tại DNG Business, Quý khách hàng sẽ nhận được kết quả công việc như sau:

 • Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế ;
 • Thông báo giải thể của Sở KHĐT;
 • Thông báo hủy mẫu dấu;
 • Hồ sơ nội bộ liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, chúng tôi sẽ tư vấn để tìm ra phương hướng giải quyết phù hợp nhất.

V.   NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỰ TIẾN HÀNH THỦ TỤC

Nhìn chung, thủ tục giải thể doanh nghiệp tương đối phức tạp, đòi hỏi kết quả của nhiều thủ tục hành chính từ các cơ quan hành chính khác nhau

Nhiều khách hàng đã tự làm hồ sơ, tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm trong việc tiến hành thủ tục cũng như chưa nắm rõ các quy định của Pháp luật nên thường chưa thể rà xét kỹ tình hình để đảm bảo Doanh nghiệp đủ điều kiện xin giải thể.

Ngoài ra, thủ tục giải thể phức tạp, cần thực hiện qua nhiều bước và hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm rất nhiều giấy tờ, biểu mẫu cần phải xuất trình. Do đó, nếu không chuẩn bị đầy đủ sẽ dẫn tới việc phải đi lại nhiều lần, soạn thảo nhiều lần, tốn nhiều thời gian và công sức không chỉ của người thực hiện thủ tục mà còn làm cho quá trình thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp bị kéo dài.

Vì vậy, để không mất quá nhiều thời gian vào việc thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, hãy sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp của DNG Business.

VI.  NHỮNG LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI DNG

Vì một thương hiệu DNG Business uy tín và thân thiện, DNG Business luôn cố gắng mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với các giá trị như sau:

 • LINH HOẠT. Chúng tôi có kỹ năng làm việc qua email/zalo/điện thoại.
 • CHÍNH XÁC. Làm đúng nội dung, đúng trình tự và đúng phát luật.
 • PHÍ TỐT NHẤT. Khách hàng yên tâm với phí dịch vụ tốt nhất.
 • NHANH CHÓNG. Công việc tiến hành nhanh chóng và đúng hẹn.
 • TẬN NƠI. Chúng tôi không ngại di chuyển để hỗ trợ.
 • CHU ĐÁO. Tư vấn và nhắc nhở tận tình sau thành lập.
 • HẬU MÃI. Tư vấn miễn phí 12 tháng sau thành lập.
 • THÀNH CÔNG. DNG Business luôn theo đuổi cho đến thành công.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về thủ tục Giải thể Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng. Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Thủ tục Giải thể Văn phòng đại diện Công ty.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

Xem thêm:

Thủ  tục giải thể Chi nhánh công ty

Chi phí thành lập Công ty trọn gói tại DNG Business

Thủ tục thành lập Công ty TNHH Một thành viên tại Đà Nẵng (Mới nhất năm 2020)

Thủ tục thành lập Công ty TNHH Hai thành viên tại Đà Nẵng (Mới nhất năm 2020)

Thủ tục thành lập Công ty tại Đà Nẵng