Thủ Tục Thay Đổi Thành Viên Công Ty Hợp Danh Tại Đà Nẵng

Thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty hợp danh, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Vì vậy khi thay đổi thành viên hợp danh, công ty hợp danh phải thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. 

Bài viết này, DNG Business hướng dẫn quý doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và Thủ Tục Thay Đổi Thành Viên Hợp Danh trong công ty hợp danh tại Đà Nẵng.

Thủ Tục Thay Đổi Thành Viên Công Ty Hợp Danh Tại Đà Nẵng

Theo quy định tại khoản 1 điều 172 Luật doanh nghiệp 2014 thì

“1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty”.

Thủ Tục Thay Đổi Thành Viên Công Ty Hợp Danh Tại Đà Nẵng

Khi thay đổi thành viên hợp danh, có ba phương thức là:

• Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;

• Tiếp nhận thành viên hợp danh mới;

• Kết hợp cả hai phương thức trên.

Theo quy định tại điều 42 nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh, công ty hợp danh gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đà Nẵng. Nội dung Thông báo gồm:

• Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

• Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú của thành viên hợp danh mới, của thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;

• Chữ ký của tất cả thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;

• Những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên hợp danh mới

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh Đà Nẵng trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh gửi Thông báo bổ sung hồ sơ cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Hồ sơ và Trình tự thay đổi tên công ty TNHH một thành viên tại Đà Nẵng thường mất nhiều thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn các doanh nghiệp mới gặp lần đầu. DNG Bussiness - luôn luôn sãn sàng để tư vấn và giúp hồ trợ cho doanh nghiệp về thủ tục cũng như quy trình làm việc tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.