Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế 2018

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2018

1. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

a. Doanh nghiệp mới thành lập

- Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

b. Những Doanh nghiệp đang hoạt động

- Người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. (Chỉ cần nộp tiền thuế môn bài, hạn chậm nhất ngày 30/1 năm sau)

(Theo Công văn 1279/TCT-CS ngày 4/4/2017 của Tổng cục thuế)

c. Nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

- Nếu Doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì Doanh nghiệp nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý Doanh nghiệp

- Nếu đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

2. Thời hạn nộp các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BC THSDHĐ

Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

Ví dụ: Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2018. Hạn nộp chậm nhất là ngày 20/2/2018.

Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.

Ví dụ: Tờ khai thuế GTGT quý 4/2017. Hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1/2018.

- Theo năm: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau.

- Theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

- HS quyết toán thuế năm

Gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo. Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Ví dụ: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2017. Hạn chậm nhất sẽ là ngày 31/3/2018.

- Trường hợp Doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Thuế GTGT

Chú ý: Những Doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính: Kê khai thuế GTGT và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

(Theo Thông tư 151 và thông tư 39, thông tư 119)

Thuế TNCN

- Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.

- Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp như sau:

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 đồng thì kê khai theo tháng.

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 đồng thì kê khai theo quý.

Thuế TNDN

- Từ quý 4/2014 trở đi không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa, các bạn chỉ cần tự tính tiền thuế TNDN nếu có thì đi nộp.

(Theo Thông tư 151)

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2019

Tháng Thời hạn nộp Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT
theo Quý
Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo Tháng
1 20/1/2019  
Tờ khai Thuế GTGT T12/2018

Tờ khai Thuế TNCN T12/2018 (nếu có)
 
30/1/2019
 
 
 
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2018 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018

Nộp tiền thuế môn bài năm 2019
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018

Nộp tiền thuế môn bài năm 2019
2 20/2/2019  
Tờ khai Thuế GTGT T1/2019

Tờ khai Thuế TNCN T1/2019 (nếu có)
3 20/3/2019  
Tờ khai Thuế GTGT T2/2019

Tờ khai Thuế TNCN T2/2019 (nếu có)
 
 
31/3/2019
 
 
Quyết toán Thuế TNDN năm 2018

Quyết toán Thuế TNCN năm 2018

Báo Cáo Tài Chính năm 2018
(Được gia hạn đến ngày 2/4/2019)
Quyết toán Thuế TNDN năm 2018

Quyết toán Thuế TNCN năm 2018

Báo Cáo Tài Chính năm 2018
 (Được gia hạn đến ngày 2/4/2019)
4 20/4/2019  
Tờ khai Thuế GTGT T3/2019

Tờ khai Thuế TNCN T3/2019 (nếu có)
30/4/2019
 
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2019

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2019 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2019 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2019
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2019 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2019
5 20/5/2019  
Tờ khai Thuế GTGT T4/2019

Tờ khai Thuế TNCN T4/2019 (nếu có)
6 20/6/2019  
Tờ khai Thuế GTGT T5/2019

Tờ khai Thuế TNCN T5/2019 (nếu có)
7 20/7/2019  
Tờ khai Thuế GTGT T6/2019

Tờ khai Thuế TNCN T6/2019 (nếu có)
30/7/2019
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2019

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2019 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2019

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2019
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2019

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2019
8 20/8/2109  
Tờ khai Thuế GTGT T7/2019 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2019 (nếu có)
9 20/9/2019  
Tờ khai Thuế GTGT T8/2019 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2019 (nếu có)
10
 
20/10/2018   Tờ khai Thuế GTGT T9/2019.
Tờ khai Thuế TNCN T9/2019 (nếu có)
 
30/10/2018
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2019

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2019 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2019

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2019
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2019

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2019
11 20/11/2019  
Tờ khai Thuế GTGT T10/2019

Tờ khai Thuế TNCN T10/2019 (nếu có)
12 20/12/2019  
Tờ khai Thuế GTGT T11/2019

Tờ khai Thuế TNCN T11/2019 (nếu có)


Dịch vụ kế toán doanh nghiệp, Thành Lập Doanh nghiệp, Giải thể Doanh nghiệp