Cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế( mới nhất)

Từ ngày 1/7/2016 theo khoản 3 điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của bộ tài chính quy định mức phạt chậm nộp tiền thuế cụ thể như sau:

1. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

2. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

- Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13,

- Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13,

- Từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.

Cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế sẽ chia 3 mức:

* Trước ngày 1/1/2015:

- Tiền phạt từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 90:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0,05% X Số ngày chậm nộp

- Tiền phạt từ ngày thứ 91 trở đi:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0,07% X (Tổng số ngày chậm nộp - 90)

* Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2016:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0,05% X Số ngày chậm nộp

* Từ ngày 1/7/2016:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0,03% X Số ngày chậm nộp

3. Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.


Dịch vụ kế toán doanh nghiệp, Thành Lập Doanh nghiệp, Giải thể Doanh nghiệp