Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Khác với phương pháp tính giá thành giản đơn thì điều kiện áp dụng là trong cùng một quy trình công nghệ sản xuất với cùng 1 loại nguyên vật liệu nhưng kết quả sản xuất tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhau.

Ví dụ: Các doanh nghiệp may mặc, hoá chất, nông sản.

1. Phương pháp tính giá thành

Để tính được giá thành cho từng loại sản phẩm chính phải qua các loại sản phẩm chính khác nhau về sản phẩm chuẩn.

Căn cứ để chọn sản phẩm chuẩn là một trong các loại sản phẩm chính nhưng nó phải có số lượng  hoặc giá trị lớn.

Khi đó hệ số của sản phẩm chuẩn là 1

–  Giả sử gọi Ha, Hb, Hc… là hệ số của các loại sản phẩm A, B, C

–  Qa, Qb, Qc là số lượng thực tế của các loại sản phẩm trên

Khi đó tổng sản phẩm tiêu chuẩn hoàn thành là QH

QH = Qa*Ha + Qb*Hb + Qc*Hc +…

1.1. Hệ số giá thành của từng loại sản phẩm được xác định như sau

Hệ số tính giá thành của sản phẩm A = Qa*Ha/Qh

Tương tự tính được hệ số cho SPB, SPC

1.2. Giá thành thực tế của từng loại sản phẩm tính theo từng khoản mục chi phí

Zsx thực tế của SPA = (CDđk + Cps – CDck) * Qa*Ha/Qh

Tương tự tính cho SPB, SPC

 2. Ví dụ cụ thể về phương pháp tính giá thành hệ số

Doanh nghiệp A trong cùng một quy trình công nghệ sản xuất đồng thời thu được 2 loại sản phẩm A và B. Trong tháng 4/2015 có tài liệu như sau

ĐVT: 1000đ

2.1. Chi phí sản xuất đầu kỳ

–  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 100.000

–  Chi phí nhân công trực tiếp: 20.000

–  Chi phí sản xuất chung: 30.000

2.2. Chi phí phát sinh trong kỳ tập hợp được

–  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 900.000

–  Chi phí nhân công trực tiếp: 118.000

–  Chi phí sản xuất chung: 160.000

2.3. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ

–  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 40.000

–  Chi phí nhân công trực tiếp: 12.000

–  Chi phí sản xuất chung: 10.000

Kết quả sản xuất cuối tháng hoàn thành 120 sản phẩm A và 150 SPB

Doanh nghiệp đã xác định được hệ số tính giá thành SPA là 1, SPB là 1.2

Yêu cầu

– Tính giá thành sản phẩm A và sản phẩm B

Đáp án của ví dụ trên

–  Tổng sản phẩm chuẩn

QH = 120*1+ 150*1.2  = 300

–  Hệ số phân bổ chi phí sản xuất( hệ số tính giá thành)

HzA = 120*1/300 = 0.4

HzB = 150*1.2/300 = 0.6

–  Áp dụng phương pháp hệ số để tính giá thành sản phẩm

SẢN PHẨM A

Số lượng:  120     Đơn vị tính: 1000đ

Khoản mục chi phí Chi phí dở dang đầu kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Chi phí dở dang cuối kỳ Tổng chi phí Giá thành sản phẩm A
Hệ số Tổng giá thành Giá thành đơn vị
Chi phí NVLTT 100.000  900.000  40.000  960.000  0.4  384.000  3.200
Chi phí NCTT  20.000  118.000  12.000  126.000  0.4  50.400 420
Chi phí sản xuất chung  30.000   160.000  10.000  180.0000  0.4  72.000 600
Cộng  150.000
 1.178.000  62.000  1.260.000    506.400 4220

SẢN PHẨM B

Số lượng: 150    Đơn vị tính: 1000đ

Khoản mục chi phí Chi phí dở dang đầu kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Chi phí dở dang cuối kỳ Tổng chi phí Giá thành sản phẩm B
Hệ số Tổng giá thành Giá thành đơn vị
Chi phí NVLTT  100.000  900.000  40.000  960.000  0.6  576.000  3.840
Chi phí NCTT  20.000  118.000  12.000  126.000  0.6  75.600 504
Chi phí sản xuất chung  30.000  160.000  10.000  180.0000  0.6  108.000 720
Cộng  150.000  1.178.000  62.000  1.260.000    506.400 5064

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số. Mong rằng đây sẽ là những thông tin hữu ích dành cho các bạn và có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc.
Nếu bạn gặp khó khăn hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được trợ giúp và tư vấn cụ thể nhất.


DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HÀ NỘIDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP. HỒ CHÍ MINHDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAMDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI AN, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG, DỊCH VỤ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG. DỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG, DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG.