Thuế Suất GTGT Với Hoạt Động Nhận Thầu Xây Dựng Công Trình

Các vấn đề liên quan về thuế luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp vì các thông tin thuế hiện diện rất nhiều và khó để sàn lọc, đặc biệt là dữ liệu liên quan đến thuế suất GTGT với hoạt động nhận thầu xây dựng công trình nhà ở xã hội .

Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp một số thông tin cụ thể liên quan đến vấn đề này.

 
Thuế Suất Gtgt Với Hoạt Động Nhận Thầu Xây Dựng Công Trình
 
Tại điểm q Khoản 2, Khoản 3 Điều 18 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Luật số 31/2013/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014) quy định:
 
 Điều 8. Thuế suất
 
2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:
 
q) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà
 
3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Tại Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014 quy định:
 
Điều 6. Thuế suất
2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. Một số trường hợp áp dụng mức thuế suất 5% được quy định cụ thể như sau:
 
g) Nhà ở xã hội quy định tại Điểm q Khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.”
 
Căn cứ quy định nêu trên:
 
- Mức thuế suất 5% áp dụng đối với Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.
 
- Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hoạt động xây dựng công trình.
  Theo Tạp chí thuế