Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Theo Luật Doanh Nghiệp 2014 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014, Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

Điều 156. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

  1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật này;
  3. b) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  4. c) Có đơn từ chức;
  5. d) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
  6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
  7. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
  8. a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
  9. b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật này.

Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

.

Dịch vụ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆPDịch vụ LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆNDịch vụ LẬP CHI NHÁNH/ĐỊA ĐIỂMDịch vụ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP