Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

Theo Luật Doanh Nghiệp 2014 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014,  Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên được quy định như sau:

Điều 164. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

  1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  2. a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
  3. b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  4. c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
  5. d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
  6. Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

Dịch vụ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆPDịch vụ LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆNDịch vụ LẬP CHI NHÁNH/ĐỊA ĐIỂMDịch vụ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP