Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

Theo Luật Doanh Nghiệp 2014 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014, Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên được quy định như sau:

Điều 169. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

  1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 của Luật này;
  3. b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  4. c) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
  5. d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
  6. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:
  7. a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
  8. b) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật này và Điều lệ công ty;

c) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Dịch vụ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆPDịch vụ LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆNDịch vụ LẬP CHI NHÁNH/ĐỊA ĐIỂMDịch vụ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP