Triệu tập họp Hội đồng thành viên

Theo Luật Doanh Nghiệp 2014 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014, Triệu tập họp Hội đồng thành viên được quy định như sau:

Điều 178. Triệu tập họp Hội đồng thành viên

  1. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp theo yêu cầu của thành viên hợp danh thì thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.
  2. Thông báo mời họp có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax hoặc phương tiện điện tử khác. Thông báo mời họp phải nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung họp, chương trình và địa điểm họp, tên thành viên yêu cầu triệu tập họp.

Các tài liệu thảo luận được sử dụng để quyết định các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 177 của Luật này phải được gửi trước đến tất cả thành viên; thời hạn gửi trước do Điều lệ công ty quy định.

  1. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên yêu cầu triệu tập họp chủ tọa cuộc họp. Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản của công ty. Nội dung biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  2. a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;
  3. b) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
  4. c) Thời gian, địa điểm họp;
  5. d) Họ, tên chủ tọa, thành viên dự họp;

đ) Các ý kiến của thành viên dự họp;

  1. e) Các nghị quyết được thông qua, số thành viên tán thành và nội dung cơ bản của các nghị quyết đó;
  2. g) Họ, tên, chữ ký của các thành viên dự họp.

Dịch vụ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆPDịch vụ LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆNDịch vụ LẬP CHI NHÁNH/ĐỊA ĐIỂMDịch vụ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP