Vấn đề liên quan đến nộp chậm tiền thuế TNCN

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<

  
Trả lời Công văn số 21083/CT-TNCN ngày 19/4/2018 của Cục Thuế Hà Nội về việc đề nghị hướng dẫn vướng mắc về tiền chậm nộp tiền thuế TNCN, ngày 15/8/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 3141/TCT-TNCN hướng dẫn như sau:
 
Khoản 6, Điều 31 Thông tư 156/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn:
 
“Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với số tiền thuế được gia hạn. Khi hết thời gian gia hạn nộp thuế, người nộp thuế phải nộp thuế vào NSNN. Trường hợp người nộp thuế không nộp đầy đủ tiền thuế sau khi hết thời hạn gia hạn sẽ bị tính tiền chậm nộp và bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định”.
 
Đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội căn cứ vào các quy định hiện hành hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 Theo Tạp chí thuế