Cách kê khai thuế gtgt hàng nhập khẩu

 Cách kê khai thuế gtgt hàng nhập khẩu

1. Điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu

Là chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu: Cụ thể là Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước

2. Cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

2.1. Căn cứ để kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

– Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

– Tờ khai nhập khẩu hải quan

2.2. Cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

– Chỉ tiêu [23]:

Nội dung: “trị hàng hóa dịch vụ mua vào”: Là giá tính thuế GTGT ghi trên tờ khai Hải quan

Công thức tính: Theo khoản 2 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Trong đó: Giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu = Giá nhập tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) + Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)

Căn cứ để ghi vào chỉ tiêu [23]: là tờ khai Hải quan

Ví dụ 1:

Trên tờ khai nhập khẩu hải quan số: 100032278012 ta có:

Tổng trị giá tính thuế là: 530.693.211 đ, thuế nhập khẩu là: 26.534.661 đ.

Vậy chỉ tiêu [23]-tổng trị giá tính thuế = 530.693.211 + 26.534.661 = 557.227.872 đ

– Chỉ tiêu [24], [25]:

+ Nội dung: “Thuế GTGT”: Là tiền thuế GTGT ghi trên giấy nộp tiền vào NSNN

+ Công thức tính: [24], [25] = [23] * thuế suất thuế GTGT

+ Căn cứ để ghi vào chỉ tiêu [24], [25]: Là Giấy nộp tiền vào NSNN (vì phải có giấy nộp tiền vào NSNN mới được khấu trừ thuế GTGT)

Ví dụ 2: Theo ví dụ 1: chỉ tiêu [23] – Tổng trị giá tính thuế GTGT = 557.227.872 đ, và thuế suất GTGT của mặt hàng nhập khẩu này là 10%

Vậy: Chỉ tiêu [24], [25] = 557.227.872 * 10% = 55.722.787 đ.

Trong ví dụ 2 này, chỉ tiêu [24], [25] chỉ được khấu trừ khi đã có chứng từ nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.