ĐIỀU LỆ THÀNH LẬP CÔNG TY NĂM 2023

"ĐIỀU LỆ THÀNH LẬP CÔNG TY NĂM 2021" - Với mỗi loại hình doanh nghiệp, điều lệ công ty vô cùng quan trọng để thành viên, cổ đông làm căn cứ thực hiện quy định của doanh nghiệp. Chính vì vậy, điều lệ thành lập công ty là tài liệu phải có trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2021. Chủ doanh nghiệp có thể đơn giản hóa nội dung điều lệ công ty cho dễ thực hiện thủ tục nhưng sẽ cần đảm bảo phải có đủ các nội dung luật định.

ĐIỀU LỆ THÀNH LẬP CÔNG TY NĂM 2021

I. ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều lệ của công ty là một trong những tài liệu quan trọng trong một doanh nghiệp không bất kể đó là công ty TNHH hay công ty cổ phần. Từ việc thành lập công ty, lập tài khoản ngân hàng, đăng ký các giấy phép, thủ tục nhân sự, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sau này nếu có. Nếu muốn thành lập công ty bạn cần tuân thủ và cung cấp các điều lệ một cách chính xác trong hồ sơ đăng ký của mình.

Điều lệ của công ty là căn cứ pháp lý đầu tiên của công ty khi có các tranh chấp xảy ra. Đây là cơ sở để các cơ quan thẩm quyền đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp. Vậy một điều lệ như thế nào là đúng? Điều lệ như thế nào là hợp pháp đầy đủ theo quy định của luật?

II. NỘI DUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Luật Doanh nghiệp năm 2020 không quy định về biểu mẫu Điều lệ công ty mà chỉ quy định Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau:

 • a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • b) Ngành, nghề kinh doanh;
 • c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 • đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • e) Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • g) Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;
 • h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • i) Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;
 • k) Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • m) Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Lưu ý: Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây

 • a) Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Sau khi việc thành lập doanh nghiệp hoàn thành (Doanh nghiệp được Phòng ĐKKD cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) thì bản điều lệ này sẽ là căn cứ để xây dựng cơ cấu tổ chức, phân định quyền và chức năng các phòng ban của doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp cũng quy định về hiệu lực áp dụng của bản điều lệ lập ra khi đăng ký thành lập doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, điều lệ công ty chỉ có giá trị khi tuân thủ quy định về chữ ký của những người quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật doanh nghiệp.

Thứ hai, điều lệ điều chỉnh cả việc trước đăng ký thành lập doanh nghiệp nên hiệu lực áp dụng theo ngày lập điều lệ được các bên ghi nhận, hoặc áp dụng theo thời điểm được các bên ghi nhận trong điều lệ công ty khi ký kết.

Trường hợp điều lệ không ghi ngày lập, ngày ký kết, ngày có hiệu lực thì điều lệ công ty có hiệu lực kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp mới phải lưu trữ điều lệ công ty tại trụ sở chính, đồng thời xác định rõ bản điều lệ công ty có giá trị áp dụng cho hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về những điểm mới Luật Doanh nghiệp 2020. Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Doanh nghiệp tại Đà Nẵng.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

 ĐIỀU LỆ THÀNH LẬP CÔNG TY NĂM 2021