THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÓ CẦN THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ HAY KHÔNG

extra_toc

 

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÓ CẦN THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ HAY KHÔNG? - Ngày nay, trong các quá trình hoạt động và điều kiện của doanh nghiệp cũng như các nhu cầu kinh doanh thì luôn luôn có những thay đổi để phù hợp đối với tình hình thị trường hiện nay. Vậy thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh có cần thay đổi điều lệ công ty không? nếu có thay đổi thế nào? khách hàng hãy cùng tìm hiểu nhé

Xem thêm:

Điều lệ công ty là những quy định do chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông công ty tạo lập trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp và pháp luật để buộc những thành viên trong doanh nghiệp phải làm việc theo một quy tắc, khuôn mẫu chung.

Thay đổi điều lệ doanh nghiệp là việc chủ sở hữu/thành viên/cổ đông Công ty thay đổi bộ nội dung những quy ước đã đề ra trước đó.

Do mục tiêu và chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp luôn vận hành, thay đổi nên hiện nay rất nhiều doanh nghiệp có nguyện vọng thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi điều lệ công ty.

Vậy, những trường hợp nào thay đổi Đăng ký kinh doanh phải thay đổi điều lệ?

Theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Nội dung của Điều lệ phải bao gồm các thông tin:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh công ty;
 • Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Vậy thay đổi đăng ký kinh doanh có cần thay đổi điều lệ? Từ những nội dung trong quy định về điều lệ doanh nghiệp có thể thấy rằng, khi thay đổi đăng ký kinh doanh, nếu doanh nghiệp đăng ký thay đổi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nội dung liên quan đến những nội dung tại điều lệ của công ty thì khi tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đồng thời thay đổi điều lệ.

Đối với thay đổi điều lệ các doanh nghiệp cần phải được sự đồng ý, nhất trí của đa số thành viên trong doanh nghiệp, sau khi thay đổi thành công thì phải thông báo cơ quan chức năng đăng ký kinh doanh.

Việc thay đổi Điều lệ công ty phải tuân theo quy định của pháp luật về sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp. Thay đổi điều lệ phải được sự đồng ý, nhất trí của đa số thành viên trong doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đã hoàn tất việc thay đổi điều lệ, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cũng như lưu giữ tại trụ sở chính để mọi cổ đông/thành viên đều có thể tiếp cận, trích lục…

Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Thay đổi Giấy phép Công ty.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình. 

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÓ CẦN THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ HAY KHÔNG